Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ustawa Prawo budowlane jednoznacznie formułuje, iż „przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych”. Oznacza to, że nie zawsze posiadacz danej nieruchomości musi być jedyną odpowiedzialną osobą za realizację działań budowlanych. W szeregu sytuacji życiowych okazuje się bowiem, że takim dysponentem są osoby lub jednostki, którym oddano ową nieruchomość w użytkowanie wieczyste, tudzież które wynajmują określone nieruchomości. Dokument, na podstawie którego określana jest zasada dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane, stanowi wniosek składany we właściwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Jest to jedyna instytucja odpowiedzialna za wszelkie czynności budowlane. W oświadczeniu musimy podać niezbędne informacje o działce, a więc jej lokalizację oraz numer, jak i dane stron, a więc i właściciela i użytkownika. W ramach dokumentu podawane są również informacje, na jakich zasadach i z jakiego tytułu posiadamy prawo dysponowania daną nieruchomością. Takie oświadczenie jest podstawą do wydania pozytywnej zgody lub opinii oraz możliwości przystąpienia do realizacji prac.