Zasady tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zasady tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zakres zawartości oraz zasady sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa jednoznacznie art. 6. 1. Ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zgodnie z tym dokumentem każdy właściciel nieruchomości ma prawo do: „1)zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich; 2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych”. Plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem nie tylko pokazującym, jak zaplanowano działania rozwojowe, dla danych terenów budowlanych, ale również pokazującym, w jakich kręgach budownictwa trzeba pozostawać na posiadanym terenie. Wszelkie dokumenty związane z zagospodarowaniem danego tereny, a więc również i plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest we właściwych urzędach gminy lub urzędach miejskich. Każdy obywatel ma prawo wglądu do takiej dokumentacji oraz zapoznania się z zamiarami inwestycyjnymi interesującej go lokalizacji. Warto korzystać z oferowanego prawa wglądu, gdyż może być to jedyny sposób zweryfikowania zasadności decyzji o zakupie, czy budowie nieruchomości.